ABHAZYA CUMHURİYETİ                                                                                                    TÜRKİYE CUMHURİYETİ